Wij zijn gestopt met onze activiteiten.
Autobedrijf Vullings Best
Waar u uw Kia of andere merken aan toevertrouwt!

Privacy statement

Autobedrijf Vullings BV Best hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Autobedrijf Vullings houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als Autobedrijf Vullings zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacybeleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Autobedrijf Vullings BV
Contactpersoon: Betty Vullings
Spoorstraat 24-25
5684 AA Best
0499-371657
Email : info@vullingsbest.nl

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens bij het aangaan en/of uitvoeren van overeenkomsten tot het leveren, onderhouden, repareren of herstellen van voertuigen door Autobedrijf Vullings. Wij ontvangen die persoonsgegevens veelal van uzelf. Maar ook wanneer u op een andere wijze gebruik maakt van onze diensten en ons daarmee gegevens verstrekt.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

  • Contactgegevens: zoals naam, adres, telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen) en geslacht.
  • Identificerende gegevens: zoals geboortedatum, klantnummer en rijbewijsgegevens.
  • Voertuiggegevens, kenteken, chassisnummer, merk, model, onderhoudshistorie, eigendomshistorie en eventuele andere relevante gegevens voor de betreffende overeenkomst.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Soms omdat u toestemming heeft gegeven of omdat het van de wet moet. Of om onze belangen of die van een derde, zoals bijvoorbeeld de importeur of fabrikant, te behartigen. In het overzicht hieronder vindt u meer informatie over het delen van persoonsgegevens.

Persoonsgegevens delen met derden Toestemming Contract of offerte Wettelijke verplichting Gerechtvaardigd belang Autobedrijf Vullings of een derde
Importeurs en fabrikanten van de door ons geleverde voertuigen ten behoeve van het aangaan/uitvoeren van klantenovereenkomsten, naleving van dealerovereenkomsten en de afhandeling van garantie-verplichtingen, coulanceverzoeken, productherroepingen, klachten en verzoeken X X
Onze overige externe partners zoals verzekeraars, schade-samenwerkingsverbanden, pechhulpverleners, RDW, RDC, autobedrijven van niet gevoerde automerken, ten behoeve van het aangaan/uitvoeren van klantenovereenkomst en/of met deze partners of importeurs gesloten overeenkomsten X
Met dienstverleners, verwerkers, die wij inschakelen. Denk hierbij aan hostingdiensten, IT diensten, marketingbureau, incassobureaus. Deze dienstverleners zullen persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de instructies en onder de controle van Autobedrijf Vullings X
Met derden op basis van uw toestemming om u te benaderen voor merk gerelateerde informatie, denk aan importeur of fabrikant X
Als wij wettelijk verplicht of bevoegd zijn om persoonsgegevens aan derden te verstrekken X
Alleen als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, kunnen uw persoonsgegevens worden verstrekt aan toezichthoudende instellingen, fiscale instanties en onderzoeksdiensten X
Als wij een vermoeden hebben van een schending van de rechten van derden, van strafbare feiten of van misbruik, kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan derden die daarbij een gerechtvaardigd belang hebben of aan instanties die het algemeen belang dienen. Dit kunnen ook handhavende autoriteiten zijn, zoals het Openbaar Ministerie of toezichthouders X X
Met partijen die Autobedrijf Vullings assisteren in haar dienstverlening en geen verwerker zijn (denk aan accountants en (juridische) adviseurs) X

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Helaas is geen enkel systeem voor gegevens vervoer of opslag gegarandeerd 100% veilig. Indien u reden hebt om aan te nemen dat uw communicatie met ons niet meer veilig is, stel ons dan onmiddellijk daarvan op de hoogte door contact met ons op te nemen via info@vullingsbest.nl

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst.

Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen.

Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op.